Uslovi korišćenja

 

Celokupan sadržaj (dokumenti, podaci i informacije) objavljen na stranici  društveno-političkog portala Pokreta BORBA http://www.borba.rs/ ne sme da se distribuira ili na bilo koji način koristiti bez dozvole vlasnika. Sadržaj portala može se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava.
Korišćenjem sadržaja portala, korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove stranice i prihvata da koristi sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.
Portal pokreta sadrži i dokumente, podatke, informacije, kao i veze drugih internet stranica kreiranih od trećih osoba, koje će se, kad god je to moguće, označavati. Portal Pokreta BORBA nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama i ne odgovara za njihov sadržaj.
- Portal Pokreta BORBA izričito zabranjuje bilo kakvo korišćenje internet stranice na način i u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je na snazi u Republici Srbiji, uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.
- Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica. - Svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i hardvera.
- Prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

SARADNICI

Čitaoci koji pošalju fotografije, pisani materijal, video ili audio snimke sa ciljem da ih objavimo u celosti ili u delu, prenose sva autorska prava društveno-političkom portalu Pokreta BORBA, koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja.
Autor garantuje da je sadržaj isključivo u njegovom vlasništvu. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba, čitalac koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi BORBI svaki oblik štete koja može da nastupi objavljivanjem materijala.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Društveno politički portal pokreta Bobra poštuje privatnost i anonimnost svojih korisnika. U skladu sa zakonom, Borba može da prikuplja određene korisničke podatke, dobijene tokom upotrebe portala, poput e-mail adrese, imena, prezimena, podacima o računaru, telefonu, operativnom sistemu, internet provajderu.
Borba se obavezuje da će da čuva i štiti dobijene podatke, izuzev u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti čitalaca - korisnika.

Portal BORBA zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promeni uslove korišćenja i neće biti odgovoran ni za kakave posledice koje bi proizišle iz promena.

Promene stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.